Home За музејот Организација

Организација

2036
0

в.д. Директор

Марија Миљуш Божурска

М-р по кривично право на Правен факултет “Јустинијан Први” Скопје

Од 2012 до 2017 година работи како правен соработник во адвокатска и нотарска канцеларија. 

Од 2018 до 2023 година работи како советник за административни општи и правни работи во Национална Установа Музеј Куманово.

 

 

Управен одбор

Претседател на УО:

Радован Илиќ

Членови на УО:

Симона Јакимовска

Нинко Величковски

Неда Митковска

Славица Цветановска