Home Uncategorized ЈАВЕН ОГЛАС БРОЈ – 132/2022

ЈАВЕН ОГЛАС БРОЈ – 132/2022

1076
0

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

АГЕНЦИЈА ЗА АДМИНИСТРАЦИЈА

 

Врз основа на член 35 од Закон за административни службеници („Службен весник на Република Македонија” бр. 27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16 и 11/18) и „Службен весник на Република Северна Македонија“број 275/19, 14/20 и 215/21) и Уредбата за спроведување на постапката за вработување на административни службеници („Службен весник на Република Македонија” бр. 27/18), а во врска со член 20-г од Закон за вработени во јавен сектор („Службен весник на Република Македонија” бр. 27/14, 199/14, 27/16, 35/18 и 198/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 143/19 и 14/20 27/14, 199/14, 27/16 и 35/18) и Правилникот за задолжителните елементи на јавниот оглас за пополнување на работно место во јавниот сектор преку вработување и пријавата за вработување, како и формата, содржината и начинот на водење на регистарот на лица кои дале лажни податоци при вработување во јавен сектор („Службен весник на Република Македонија” бр. 34/15), Агенцијата за администрација објавува

 

ЈАВЕН ОГЛАС БРОЈ – 132/2022

за вработување на 2 јавни службеници од Група I, подгрупа II во Национална установа Музеј – Куманово за следните работни места:

 

1.     КУЛ0102В01002 Советник за административни, општи и правни работи – Правник, Одделение за административни, општи работи и правни работи 1 извршител(и)

Општи услови:

 • да е државјанин на Република Македонија,
 • активно да го користи македонскиот јазик,
 • да е полнолетен,
 • да има општа здравствена способност за работното место,
 • со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење професија, дејност или должност.

 

Посебни услови:

–   ниво на квалификациите VI А според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен, Правни науки

–   најмалку 3 (три) години работно искуство во струката

 

Општи работни компетенции:

–   решавање проблеми и одлучување за работи од својот делокруг

–   учење и развој

–   комуникација

–   остварување резултати

–   работење со други/тимска работа

–   стратешка свест

–   ориентираност кон странките/засегнати страни и

–   финансиско управување

 

Посебни работни компетенции:

–   активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење

–   активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски)

 

Распоред на работно време:

 • Работни денови понеделник-петок
 • Работни часови неделно 40
 • Работно време од 08:30 до 16:30

Паричен нето износ на плата: 34.643,00 денари

 

НАПОМЕНА: Предвидени вработувања согласно годишниот план на институцијата за 2022 год. се : Србин(ка) 1.

 

2.     КУЛ0102В01004 Советник за материјално и финансиско работење – Советник – Сметководител, Одделение за административни, општи работи и правни работи 1 извршител(и)

Општи услови:

 • да е државјанин на Република Македонија,
 • активно да го користи македонскиот јазик,
 • да е полнолетен,
 • да има општа здравствена способност за работното место,
 • со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење професија, дејност или должност.

 

Посебни услови:

–   ниво на квалификациите VI А според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен, Економски науки

–   најмалку 3 (три) години работно искуство во струката

 

Општи работни компетенции:

–   решавање проблеми и одлучување за работи од својот делокруг

–   учење и развој

–   комуникација

–   остварување резултати

–   работење со други/тимска работа

–   стратешка свест

–   ориентираност кон странките/засегнати страни и

–   финансиско управување

 

Посебни работни компетенции:

–   активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење

–   активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски)

 

Распоред на работно време:

 • Работни денови понеделник-петок
 • Работни часови неделно 40
 • Работно време од 08:30 до 16:30

Паричен нето износ на плата: 34.643,00 денари

 

НАПОМЕНА: Предвидени вработувања согласно годишниот план на институцијата за 2022 год. се : Албанец(ка) 1.

Условите наведени во огласот, кандидатите треба да ги исполнуваат во моментот на пријавувањето во електронска форма преку корисничкиот профил креиран на интернет страницата на Агенцијата за администрација.

Рокот за пријавување изнесува 15 дена, сметано од денот на објавувањето на огласот. По истекот на рокот за пријавување, огласот ќе биде отстранет од интернет страницата на Агенцијата.

Кандидатите се должни пријавата да ја пополнат во целост, прецизно и со точни податоци. Пријавените кандидати на јавниот оглас, ќе бидат известени за времето и местото на одржување на секоја следна фаза од постапката за селекција на административен службеник, на интернет страницата на Агeнцијата за администрација.

Фаза 1 – административна селекција се спроведува во рок од 15 дена од завршувањето на објавениот оглас.

Фаза 2 – испит за административен службеник се спроведува во рок кој не може да биде пократок од 10, а подолг од 30 дена од завршувањето на фаза 1 и истата се снима и емитува во живо на интернет страницата на Агенција за администрација.

Фаза 3 – проверка на веродостојност на докази и интервју се спроведува во рок од 10 дена од завршување на фаза 2.

 

REPUBLIKA E MAQEDONISË SË VERIUT

AGJENCIA E ADMINISTRATËS

 

Në bazë të nenit 35 të Ligjit të Nëpunësve Administrativë („Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16 dhe 11/18) dhe „Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 275/19, 14/20 dhe 215/21) dhe Rregullores së mënyrës së zbatimit të procedurës për punësim të nëpunësve administrativë („Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 27/18 27/18), lidhur me nenin 20-g të Ligjit të punësuarve në sektorin publik  („Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 27/14, 199/14, 27/16, 35/18 dhe 198/18 dhe „Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 143/19 dhe 14/20 27/14, 199/14, 27/16 dhe 35/18) dhe Rregullores së elementeve të obligueshme të shpalljes publike të plotësimit të vendit të punës në sektorin publik përmes punësimit dhe fletparaqitjes për punësim, si dhe të formës, përmbajtjes dhe mënyrës së mbajtjes së regjistrit të personave që kanë dhënë të dhëna të rrejshme gjatë punësimit në sektorin publik  (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 34/15), Agjencia e Administratës publikon

 

SHPALLJE PUBLIKE NUMËR – 132/2022

për punësimin e  2  nëpunësve publik nga grupi I, nëngrupi II në Institucioni Nacional Muzeu – Kumanovë për vendet e punës në vijim:

 

 1. KUL0102V01002 Këshilltar për punë administrative, të përgjithshme dhe juridike – Jurist, Njësia për punë administrative, punë të përgjithshme dhe punë juridike
1 realizues(ë)

Kushtet e përgjithshme:

 • Të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë,
 • Ta njohë mirë gjuhën maqedonase,
 • Të jetë i moshës madhore,
 • Të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e punës,
 • Me vendim gjyqësor të mos i jetë shqiptuar dënim ndalese për kryerjen e profesionit, veprimtarisë ose detyrës.

 

Kushtet e posaçme:

–   nilevi i kualifikimeve VI A sipas kornizës maqedonase të kualifikimeve dhe së paku 240 kredi sipas ECTS, ose të kryer shkallës VII/1, Shkenca Juridike

–   së paku 3 (tre) vjet përvojë pune në profesion

 

 

 

Kompetencat e përgjithshme:

–   zgjidhje të problemeve dhe marrje të vendimeve për çështje të sferës së tij

–   mësim dhe zhvillim

–   komunikim

–   arritje të rezultateve

–   puna me të tjerë/puna ekipore

–   ndërgjegjësim strategjik

–   orientim kah palët/palët e interesuara; dhe

–   menaxhim financiar

 

 

 

Kompetenca të posaçme:

–   njohje aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë

–   njohje aktive të një prej gjuhëve më të folura të Bashkimit Evropian (anglisht, frengjisht, gjermanisht)

 

 

 

Orari i punës :

 • Ditët e punës e hënë-e premte
 • Orët javore të punës 40
 • Orari ditor i punës 08:30 – 16:30

Rroga neto: 34.643,00 denarë

 

VËREJTJE: Sipas planit vjetor për punësim në institucionin përkatës për vitin 2022 janë të parapara: Serb(e) 1.

 

 1. KUL0102V01004 Këshilltar për punë materiale dhe financiare – Këshilltar – Kontabilist, Njësia për punë administratiвe, punë të përgjithshme dhe punë juridike
1 realizues(ë)

Kushtet e përgjithshme:

 • Të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë,
 • Ta njohë mirë gjuhën maqedonase,
 • Të jetë i moshës madhore,
 • Të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e punës,
 • Me vendim gjyqësor të mos i jetë shqiptuar dënim ndalese për kryerjen e profesionit, veprimtarisë ose detyrës.

 

Kushtet e posaçme:

–   nilevi i kualifikimeve VI A sipas kornizës maqedonase të kualifikimeve dhe së paku 240 kredi sipas ECTS, ose të kryer shkallës VII/1, Shkenca Juridik

–   së paku 3 (tre) vjet përvojë pune në profesion

 

 

 

Kompetencat e përgjithshme:

–   zgjidhje të problemeve dhe marrje të vendimeve për çështje të sferës së tij

–   mësim dhe zhvillim

–   komunikim

–   arritje të rezultateve

–   puna me të tjerë/puna ekipore

–   ndërgjegjësim strategjik

–   orientim kah palët/palët e interesuara; dhe

–   menaxhim financiar

 

 

 

Kompetenca të posaçme:

–   njohje aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë

–   njohje aktive të një prej gjuhëve më të folura të Bashkimit Evropian (anglisht, frengjisht, gjermanisht)

 

 

 

Orari i punës :

 • Ditët e punës e hënë-e premte
 • Orët javore të punës 40
 • Orari ditor i punës 08:30 – 16:30

Rroga neto: 34.643,00 denarë

 

VËREJTJE: Sipas planit vjetor për punësim në institucionin përkatës për vitin 2022 janë të parapara: Shqiptar(e) 1.

Kushtet e lartëpërmendura në shpallje kandidatët duhet t’i plotësojnë në momentin e aplikimit në formë elektronike nëpërmjet profilit të përdoruesit të krijuar në faqen e internetit të Agjencisë së Administratës.

Afati i aplikimit zgjatë 15 ditë, duke llogaritur nga dita e publikimit të shpalljes. Pas mbarimit të afatit për aplikim, shpallja do të jetë e larguar nga faqja e internetit e Agjencisë.

Pas kalimit të afatit të aplikimit, shpallja do të jetë e hequr nga faqja e internetit e Agjencisë.

Kandidatëve u kërkohet fletparaqitjen ta plotësojnë në tërësi, të jenë precizë dhe të japin të dhëna të sakta. Kandidatët e paraqitur në shpalljen publike në faqen e internetit të Agjencisë së administratës do të informohen, për kohën dhe vendin e mbajtjes së çdo faze të ardhshme të procedurës për selektim të nëpunësit administrativ.

Faza e 1 – rë: selektimi administrativ realizohet në një afat prej 15 ditësh pas mbarimit të shpalljes së publikuar.

Faza e 2 – të: provimi i nëpunësit administrativ realizohet në një afat jo më të shkurtër se 10, dhe jo më të gjatë se 30 ditë pas mbarimit të fazës së 1 – rë. Ai inçizohet dhe emetohet drejtpërdrejtë në faqen e internetit të Agjencisë së administratës.

Faza e 3 – të: kontrollimi i vërtetësisë së provave dhe intervista realizohet në një afat prej 10 ditësh pas mbarimit të fazës së 2 – të.